Byrna Nylon Waistband Holster - No Retention Strap